Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Raafwerk B.V.

 • Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van Raafwerk. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na de workshops opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en het geven of vragen van feedback.

2. Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Raafwerk en Deelnemer van opleidingen, workshops, coaching en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘Deelnemer’) – zie ook onze website.
 • Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.

3. Totstandkoming Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door de volgende aanmeldingsprocedure via de website te hebben gevolgd:
 • Na aanmelding via de website krijgt de Deelnemer een automatische bevestigings-email van Raafwerk. Daarna zal het officemanagement zo spoedig mogelijk contact opnemen over verder te volgen stappen.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de Deelnemer een digitale ontvangstbevestiging van Raafwerk ontvangen heeft en Deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging van het Raafwerk heeft gehad van voor definitieve aanmelding.
 • De deelname is definitief na betaling van de factuur.

4. Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de Deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De Deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatst.

5. Onderbreking Opleiding

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een Deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaald Deelnemer 20% extra en deze kosten worden eerst betaald voor vervolg deelname.

6. Afbreken Opleiding

 • Bij het afbreken van een opleiding door de Deelnemer worden de opleidingsgelden niet geretourneerd.

7. Annulering Opleiding 

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat Raafwerk dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Wanneer een organisatie het contract sluit geldt geen bedenktermijn.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening te brengen.
 • Bij annulering door Deelnemer tot 30 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 15%.
 • Bij annulering door Deelnemer binnen 30 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • Tijdens overmacht (omstandigheden waarop geen invloed kan worden uitgeoefend) wordt de opleiding opgeschort. Daarnaast is Raafwerk gerechtigd een andere begeleider in te zetten die bekend is met de opleiding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Raafwerk B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst van opdracht schriftelijk te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot het betalen van schadevergoeding bestaat.
 • Indien Raafwerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het uitvoerbare deel afzonderlijk te verrekenen en het restant terug te betalen.
 • Raafwerk heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de Deelnemer aan Raafwerk betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 • Bij annulering van de opleiding kan plaats van Deelnemer ingenomen worden door een door Deelnemer voorgedragen andere deelnemer. Dit dient echter wel in overleg met Raafwerk te gaan, omdat deze deelnemer moet voldoen aan de voorwaarden voor deelname.

8. Betalingen 

 • Raafwerk brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door Raafwerk toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn om deel te kunnen nemen aan de opleiding of module.
 • Bij betaling door een derde, blijft de Deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

9. Eigendom 

 • Het auteursrecht op de door Raafwerk uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij Raafwerk, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Raafwerk zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Raafwerk berust uitsluitend bij Raafwerk.
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de Deelnemer.